Velkommen

Velkommen til Darum Sogns Jagtforening

Velkommen til Darum Sogns Jagtforenings (DSJ) hjemmeside. Formålet med denne hjemmeside er, at holde medlemmer af DSJ opdateret med, hvad der foregår i foreningen samt have nyttig information tilgængeligt.

SIDSTE  NYT

Som aftalt på generalforsamlingen den 310820 vedlægges hermed de ændrede vedtægter for Darrum Sogn Jagtforening.

De med gult markerede punkter er der hvor der er sket ændringer. Hvis der er indvendinger bedes de fremsendes til formanden inden den 011020


Hej alle. Så er der foretaget lodtrækning til årets bukkejagt. Jagten går fra lørdag til og med fredag. Resultatet er som følger

Uge 21 syd : Eddi Søndergård Nielsen
Uge 21 nord : Egon
Uge 22 syd   : Bjørn Thomsen
Uge 22 nord  : Frank Agergaard
Uge 23 syd.  : Allan Ø. Hansen
Uge 23 nord : Peter Franne Frandsen
Uge 24 syd   : Hans Kurt
Uge 24 nord : Flemming Mørch
Uge 25 syd  : Egon
Uge 25 nord : Eddi Søndergård Nielsen
Uge 26 syd  : Frank Agergaard
Uge 26 nord: Bjørn Thomsen
Uge 27 syd : Peter Franne Frandsen
Uge 27 nord : Allan Ø. Hansen
Uge 28 syd : Flemming Mørch
Uge 28 nord : Hans Kurt

Pris for et stk skudt buk incl trofæ og kød 500 kr . Betales til formand Allan
Knæk og bræk
Ps den 16 maj er en lørdag i uge 20, hvorfor  Eddi og Egon har jagtstart der.

Søren Lundgaard  Gl Darumvej 23, Darum Mark Bramming 6740 Bramming NATURSTYRELSEN NST Vadehavet J.nr. NST-3444-1034759 Ref. Thomas Iversen Den 21-04-2020 Tilladelse til regulering af bramgås, Sydvest for St. Darum By ved rensninganlægget, 6740 Bramming Naturstyrelsen har modtaget ansøgning om tilladelse til regulering af bramgås.  Sagsfremstilling Der er søgt om tilladelse til regulering af bramgås i flok på dyrkede marker i perioden 1. marts til 31. maj, med henblik på at hindre omfattende skade på afgrøder, husdyr, herunder vildtopdræt, skove, fiskeopdræt eller fiskeri­ og andre vandområder.  Det er oplyst, vildtafværgemidler har været forsøgt og har vist sig utilstrækkelige og afværgemidlerne vil fortsat være i brug i forbindelse med reguleringen. Afgørelse Naturstyrelsen har vurderet, at der ikke findes anden tilfredsstillende løsning, hvorfor der meddeles tilladelse til regulering i medfør af § 20. jf. §10 og §2, stk. 1, nr. 5 i bekendtgørelse om vildtskader. Vilkår for tilladelsen.  Tilladelsen meddeles for at afværge omfattende skade på dyrkede marker på ejendommen.  Reguleringen må kun udføres på dyrkede marker, hvor bramgæs i flok volder omfattende skade.  Reguleringen må kun foretages på bramgæs i flokstørrelse på minimum 50 fugle.  Der må maksimalt reguleres indtil 2 bramgæs pr. dag på ejendommen.  Der må maksimalt reguleres 20 bramgæs i gyldighedsperioden for tilladelsen.  Der må ikke anvendes kunstigt skjul og lokkefugle i forbindelse med reguleringen  Vildtafværgemidler skal være opsat og vist sig uden virkning.  Vildtafværgemidler skal være opsat i hele reguleringsperioden.  Reguleringen skal foretages indenfor en afstand af maksimalt 100 meter fra fuldt synligt og fungerende vildtafværgemiddel.  Reguleringen må kun foretages fra solopgang til solnedgang.  At der vurderes, at der ikke findes anden tilfredsstillende løsning.  At der ikke sker forsætlig forstyrrelse af andre fuglearter med skadelig virkning for arten eller bestanden.  Det anbefales, hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at foretage regulering af bramgæs på jorden ved brug af riffel.  Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: Reguleringstilladelse eller kopi heraf skal under reguleringen medbringes og fremvises på forlangende til politiet. Regulerede individer må ikke gøres til genstand for handel. Regulering foretages med skydevåben af personer, der er fyldt 18 år, eller af personer under 18 år, der har gyldigt jagttegn, hvis de er i følge med en person over 18 år, der har gyldigt jagttegn Bestemmelserne i lov om jagt og vildtforvaltning med tilhørende bekendtgørelser i øvrigt skal overholdes. Brug af skydevåben på reguleringsadressen må ikke være i strid med andre regler. Senest 4 uger efter tilladelsens udløb indberettes antallet af regulerede individer og effekten af reguleringen til Naturstyrelsen. Dette gælder også, hvis der ikke er reguleret noget. Tilladelsen er gældende fra den 21-04-2020 og frem til 21­05­2020, hvorefter den udløber uden yderligere varsel.  Naturstyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde tilladelsen, såfremt forholdene efter styrelsens vurdering giver anledning hertil.  Klagevejledning Naturstyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens §34.  Du skal indberette det samlede resultatet af reguleringen senest 4 uger efter tilladelsens udløb. Der kan kun indberettes én gang pr. tilladelse. Til det formål skal du bruge følgende:  Journalnummer: NST-3444-1034759 Adgangskode: 75422459 Du kan komme direkte til indberetningen ved at benytte dette link: http://mst.dk/friluftsliv/jagt/skadevoldende-vildt/ Med venlig hilsen Thomas Iversen Naturstyrelsen, Ribe, Skovridervej 3, 6510 Gram, Mail: vad@nst.dk Tlf. 72 54 30 00, CVR 33157274, EAN 5798000860667, vad@nst.dk, www.naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/vadehavet Kopi til politiet Hvor der er tale om regulering af fugle, og såfremt lokaliteten, hvortil denne reguleringstilladelse er givet, bliver omfattet af en zone eller område oprettet af Fødevarestyrelsen, som følge af udbrud af fugleinfluenza, ka